CARA PASANG SSL HTTPS

Seperti di Cara Pasang Ssl Percuma ssl/tls disebutkan sebagai sebuah teknologi piawai keselamatan untuk mewujudkan pautan yang disulitkan https antara pelayan laman web dan pelayar web untuk pastikan bahawa data yang dilaluinya tetap pribadi. Sebelum plugin pemasangan ssl secara automatik ( cPanel ) dilancarkan pada ogos 2016 pemasangan sijil ssl/tls adalah secara manual yang akan melalui […]
CARA PASANG SSL HTTPS

Seperti di Cara Pasang Ssl Percuma ssl/tls disebutkan sebagai sebuah teknologi piawai keselamatan untuk mewujudkan pautan yang disulitkan https antara pelayan laman web dan pelayar web untuk pastikan bahawa data yang dilaluinya tetap pribadi.

Sebelum plugin pemasangan ssl secara automatik ( cPanel ) dilancarkan pada ogos 2016 pemasangan sijil ssl/tls adalah secara manual yang akan melalui 3 tahapan iaitu menjada fail .csr ( Certificate Signing Request ), membeli dan menghantar fail .csr kepada penerbit ssl dan memasang sijil ssl/tls pada cPanel web hosting. Masa yang diperlukan paling cepat adalah 5-10 minit untuk sijil ssl/tls jenis Domain Validation ( DV ).

CARA MENJANA FAIL .CSR CERTIFICATE SIGNING REQUEST

1.Log masuk cPanel web hosting.

2.Pilih SSL/TLS.

3.Pilih Certificate signing request atau Permintaan menandatangani sijil pada cPanel bahasa melayu.

4.Isi borang dan klik butang penjana fail csr.

5.Salin kod csr yang telah dijana, contoh dibawah.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIDBTCCAe0CAQAwgb8xJzAlBgkqhkiG9w0BCQEWGHN1cHBvcnRAcGFrYXJob3N0
aW5nLm5ldDEcMBoGA1UEAwwTa2IucGFrYXJob3N0aW5nLm5ldDEWMBQGA1UEBwwN
S290YSBLaW5hYmFsdTEOMAwGA1UECAwFU0FCQUgxHzAdBgNVBAoMFlBBS0FSIEhP
U1RJTkcgTUFMQVlTSUExCzAJBgNVBAYTAk1ZMSAwHgYDVQQLDBdJbnRlcm5ldCBh
bmQgVGVjaG5vbG9neTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM2d
FJuAigEpOIRPuwwFFvEykbmBjI5vdbYatIcWlXugA1SNkGsDMYoqHzm483hPMBMp
4gKaaMnpuHdsQMiVpCP3ygvPhtPIz+73X65WuW5A3cB1jkWyrb83hjT2Yw04KY8T
ZnYqJsOJMlKZ4Vh2z2LLrOZaXDWPLYWgoxqBBAY6clgkOY8mippEdwZv/0Ooiuni
7Sxvfy1GLVPXdUzJMYDo6DqbbdGlQa7VHdaT+LjPDaiKd9oO0Md9tRXT2o57x/w0
asXFDgAhqd/ChWqCusd0X+mEphJw1d0l03ihsjJizb5L0OK4/TapsvzQ8t0pbD3T
dzRu3+tUJIp7WslmDuMCAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAaKb5a8NMh
rN/fIxmmQyzEL9xziuLiEsewpTvEPVwZkZBEIT0enDduAFoBWyXQo9Yher/5OgWT
cbPYnEEB05c1Z/6UDp+JaIsAuzXbBu/ShiUdQC6OJoVzujrTx0gntyGb80xy5Y5A
Xs5ptBy5uGYkfqyaG7iHZVj5NlUoiKBH/GkM5M85fKbwlRkB97Or40TUCfFKaggn
UHpQ4fmhY3iZlaY52o2ZGfwxX08UZbdaBaRzzc1aX762FF8U7LkU68/kMWS0KRrv
bnZ3nb3Fp8tOmz8Cqu7iflYVVNbcTkP128RsUP8rMRoIgzXwJOnyFqbXzvNiWCP3
T48R8jibfmMK
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

MEMBELI SIJIL SSL

Dalam pembelian ssl pengguna dikehendaki menghantar kod/fail .csr untuk dihantar semula ke syarikat pengeluar ssl, sila hantar tiket untuk pembelian ssl dan menghantar salinan kod csr.

Pemilikan domain perlu disahkan dalam pembelian menggunakan dns, pautan fail khas atau menggunakan emel, seterusnya penerbit akan menghantar sijil ssl/tls dalam bentuk folder yang berisikan sijil .crt sijil/amadomain_com.crt dan CA Bundle.

CARA PASANG SSL/TLS HTTPS PADA CPANEL DAN WEBHOSTING

Cara menjana Certificate Signing Recuest .csr

CARA PASANG SSL/TLS HTTPS

1.Log masuk cPanel web hosting.

2.Pilih SSL/TLS.

3.Pilih Certificates CRT atau sijil CRT pada cPanel bahasa melayu.

4.Muat naik fail sijil/namadomain_com.crt atau salin kod semua kod didalamnya seterusnya tampal pada borang muat naik dan simpan.

5.Buka semula laman pengurus SSL/TLS langkah nombor 2.

6.Pilih pasang SSL/TLS.

7.Pilih butang simak imbas sijil, seterusnya pilih sijil ssl/tls yang telah dimuat naik.

8.Salin semua kod didalam fail CA Bundle dan tampal pada borang yang disediakan.

9.Pilih butang pemasangan.

Tags:
TAGS:

Popular Tags

layers